صفحه نمایش جشنواره

چشم انداز


با استعانت از خداوند متعال و با تاسی از معارف بلند قرآنی و سیره اهل بیت(ع)، چشم انداز خانه تسنیم بعنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه سرای محله ، در چارچوب سند چشم انداز پنجساله شهرداری تهران و سیاست محله–محوری ، به شرح زیر می‌باشد.
  • هدفمند : برنامه هاو خدمات برای بانوان را متناسب با نیازها و برپایه گزارش های آمایش سرزمین و اولویت های مساله ای بانوان در محله طراحی و اجرا می کند.
  • جامعه – محور  : مسائل و  نیازهای بانوان را با مشارکت آن ها و ذینفعان محلی شناسایی نموده و با همکاری و مشارکت آن ها، برنامه های متناسب برای بهبود وضعیت آن ها، طراحی و اجرا می نماید.
  • هم – افزا : از قابلیت ها و ظرفیت های درون شهرداری و نهادهای محلی برای توسعه و ارتقاء خدمات و بهبود وضعیت زنان استفاده می نماید.
  • یاد گیرنده : بطور مستمر در حال بهبود فرایند برنامه ریزی خود ، رصد وضع موجود ، جلب رضایت بانوان و بروزرسانی خود می باشد.
  • رشد دهنده :  شاخص های وضعیت زنان و دسترسی آن ها به خدمات مورد نیاز خود را بهبود می بخشد.
برهمین اساس، خانه تسنیم  در افق چشم انداز ، مرکزی مرجع و تاثیرگذار برای رصد وضعیت ، هم افزایی ظرفیت ها و برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی زنان در محلات شهر تهران می باشد.