اهم وظايف

اهم وظايف اداره :
- برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت و پيگيري حسن اجراي قوانين، مقررات، برنامه‌ها و خط مشي‌هاي ابلاغي در چارچوب وظايف و فعاليت‌هاي امور بانوان در سطح شهرداري تهران
- ايجاد بانك اطلاعاتي بانوان به منظور شناسايي فرهيختگان، نخبگان و فعالين فرهنگي و اجتماعي بانوان در شهر تهران و تعامل و ارتباط مستمر با آنان به منظور استفاده از توانمندي‌هاي بانوان در امر مديريت شهري
- ايجاد سايت بانوان شهر تهران جهت بهره‌مندي و آگاهي بانوان از امكانات شهري و همچنين ايجاد ارتباط و تعامل با آنان
- ايجاد ارتباط با مجامع بين‌المللي زنان
- برنامه‌ريزي در جهت هدفمند كردن برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري دختران و زنان با محوريت خانواده و با هدف شكل‌گيري خانواده ايماني، جامعه‌ايماني و زمينه‌سازي ظهور آرمان بشريت
- طراحي، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري و ورزشي مربوط  به بانوان در شهرداري تهران
- برنامه‌ريزي جهت افزايش مشاركت بانوان (شهروند و خانواده شهرداري) در فعايت‌هاي اجتماعي و ورزشي در منطقا و محله با همكاري و هماهنگي ديگر واحدها اعم از مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه
- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي با واحدهاي مرتبط به منظور برپايي نمايشگاه و بازارچه‌هاي مخصوص بانوان جهت عرضه محصولات فرهنگي، علمي، هنري و توليدي زنان
- برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي با واحدهاي ذيربط به منظور ارتقاي شغلي و توانمندسازي بانوان شاغل در سطوح مديريتي و تخصصي شهرداري تهران به منظور رشد و شكوفايي آنان
- برنامه‌ريزي و نظارت بر حسن اجراي مراكز مهارت آموزي و اشتغال‌زايي زنان سرپرست خانوار در شهرداري با همكاري واحدهاي ذيربط
- بررسي مطالعه و ارائه پيشنهادات به منظور در نظر گرفتن فاكتور بانوان و خانواده در طراحي سامانه‌هاي شهري و سيستم‌هاي خدمات رساني عمومي شهري