چشم انداز اداره كل امور بانوان

چشم‌انداز:
- ارتقاع كيفيت زندگي بانوان شهروند خصوصاً زنان سرپرست خانوار در ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و اقتصادي
- توسعه ايمان و معنويت، فضايل اخلاقي، ارزش‌هاي فرهنگي و روحيه ايثارگري در ميانبانوان شهروند تهراني
- افزايش رفاه عمومي همراه با تعديل نابرابري‌ها و تامين عادلانه حقوق بانوان شهروند تهراني
- تربيت و پرورش بانوان شهروند آينده‌نگر، اميدوار، ساعي، كوشا، قوي، نوآور، خلاق، كارآفرين و مشاركت پذير