تاريخچه

تاريخچه:
با توجه به اينكه زنان نقش موثري در جامعه داشته و نوع ارتباطات ، تعاملات و فعاليت هاي اجتماعي متاثر از اين قشر مي باشد تا آنجا كه انديشمندان اجتماعي زنان را يك منشاء در تحولات اجتماعي و فرهنگي ميدانند.
از طرفي اين قشر عظيم به دليل ويژگي‌هاي خاص داراي مسائل و مشكلات خاصي نيز بوده و بدين جهت نيازمند توجه ويژه ميباشند. از طرفي شهرداري با توجه به گستره وسيع حضور فرهنگي و اجتماعي خود در شهر تهران، سعي وافري در بهبود و ارتقائ سطح زيست محيط شهروندان مي‌نمايد. بي‌ترديد هدفمند نمودن اين تلاش در جهت بهينه‌سازي و  ارتقائ كيفيت برنامه‌ها با ديدگاه محله محوري از اولويت‌هاي مديريت شهري است. لذا اهتمام به امور بانوان كه يكي از اهداف اصلي شهرداري تهران در بخش فعاليت‌هاي اجتماعي است.، نيازمند داده‌هاي كافي به منظور برنامه‌ريزي دقيق و علمي بوده تا از اين رهگذر شهر تهران محيطي امن، زيبا، مفرح و مطلوب براي سكونت و فعاليت‌هاي اجتماعي بانوان شهروند باشد. براي دست‌يابي به شرايط مذكور برنامه‌ريزي‌هاي كلان اجتماعي اجتناب ناپذير است. به منظور تحقق اهداف فوق اداره كل بانوان در شهرداري تهران به‌عنوان بازوي فكري و سياست گذاري آبان1384 ايجاد شده است.