ابتكارات جامعه-محور:

اين بخش،‌شامل رقابت مناطق در زمينه دستاوردها و تجارب موفق در زمينه طرح‌ ارتقاء كيفيت زندگي بانوان مي‌باشد.


 


براي اين منظور،‌كانون ها، گروه هاي همياري اجتماعي مي توانند، مهم‌ترين دستاوردهاي خود در زمينه تدوين گزارش هاي نيمرخ، تشكيل گروه هاي ذينفع محلي و بويژه طراحي و اجراي پروژه هاي كوچك محلي را به رقابت با ساير كانون ها، گروه هاي همياري اجتماعي و مناطق بگذارند.

اگر گروه هستید اینجا را کلیک کنید
اگر کانون هستید اینجا را کلیک کنید