جشنواره بهترینها از دورریختنیها به یکی از گرایشهای هنر محیطی معاصر میپردازد که در پیوند با نقاشی و مجسمهسازی به بیانی متفاوت از هنر میانجامد، هنری شکل یافته از مواد دورریختنی، و پسماندهای شهری. تمایل این هنر به خلق آثار هنری متشکل از مواد طبیعی و دورریز است به گونه ای که اشیا ساخته شده از این مواد دورریز، با نگاه خالق و دستان پرتوان زنان هنرمند این مرز و بوم، سبب تقویت باورها و ارزشهای دینی از جمله روحیه قناعت و صرفه جویی شده و تأثیر بسزایی بر درک و نگرش آنان بر جامعه و محیط زیست میگذارد. در نهمین دوره جشنواره بهترینها از دورریختنیها بر آن هستیم تا با استفاده از زبان هنر بتواتیم بر دور ریزهای خانگی که پس از استفاده اولیه قابلیت کاربردی دیگری ندارند، زبان دیگری ببخشیم و با هدایت ذهن خالق زنان هنرمند جهت استفاده از دورریزهای خانگی موجب ایجاد، باز تولید و معرفی هنر زن ایرانی در طراحی و آمادهسازی کلیه آثار کاربردی در خانه با هنر بازیافت در قالبهایی چون تکههای چسباندنی، کالژ، رودوزی، تکه دوزی و ... با تأکید بر ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی در خانه و خانواده شویم.

ثبت نام ادامه مطلب...

مقوله پوشش و لباس از جمله مسائلی است که همواره انسان در زندگی با آن در ارتباط است و به عنوان یک نیاز ضروری در زندگی به آن نگریسته میشود. این نیاز در طول تاریخ بشری و در میان ملل و اقوام مختلف وجود داشته است و امروزه با توسعه جوامع بشری این نیاز بیش از گذشته بروز کرده است به گونه ای که نیازمند برنامهریزی و الگوسازی مناسب بر اساس هویت جامعه میباشد به گونه ای که پوشش هر فردی نشان دهنده تبعیت او از فرهنگ و هویت ملی دارد. لذا ضروری است در جامعه امروزی توجه ویژهای به مد و پوشش اسالمی - ایرانی به عنوان یکی از مؤلفههای سبک زندگی صورت گیرد تا ضمن پرداختن به عناصر و مفاهیم اسالمی ایرانی در حوزه مد و پوشش، منجر به بسترسازی الزم جهت معرفی پوشش معیار و استفاده از آن بر اساس موازین اسالمی شود و از آنجا که زنان نقش تاثیر گذاری بر سبک زندگی خانواده و جامعه ایفا میکنند، اهمیت برنامهریزی برای آنان در کالنشهر تهران پر رنگتر میباشد. لذا اداره کل امور بانوان شهرداری تهران برای سومین سال پیاپی اقدام به برگزاری جشنواره مد و پوشش اسالمی – ایرانی جهت الگوسازی پوشش مناسب اجتماعی بانوان نموده است.

ثبت نام ادامه مطلب...
جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر

جشنواره «بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر» با هدف كمك به شناخت و بهبود زندگي كودكان 0 تا 4 ساله‌ و معرفی استانداردهای مورد نیاز این گروه سنی و رشد آگاهی های عمومی خانواده ها به خصوص خانواده های دارای فرزند زیر چهار سال برگزار می‌شود. معدنی پور با اشاره به برگزاری جشنواره نهایی بصورت متمرکز از 16 تا 22 مهرماه همزمان با روز جهانی کودک در برج میلاد  برگزار خواهد شد که شرکت کنندگان در این جشنواره حوزه های زیر نظر شهرداری تهران و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در زمینه کودک و تولیدکنندگان محصولات مرتبط با گروه های زیر چهارسال و بخش خصوصی بخصوص تولیدکنندگان ایرانی می باشند.

ثبت نام ادامه مطلب...
همایش احیاگران نور
رسیدن به" اثر بخشی تبلیغات اسلامی" مستلزم فراهم نمودن تمهیدات و شرایط خاص است زیرا تبلیغ امور دینی و ساری ساختن احکام دین در امور جاری زندگی به واسطه بهره گیری از ابزار متنوع ونیروی فکر خلاق و نوآوری در امر تبلیغ و تسلط مبلغین به تکنیک های تبلیغات موثر، شرط اصلی در جذب مخاطبین خواهد بود. این شرایط، متولیان امور بانوان شهرداری را بر آن داشت تا با برگزاری همایش احیا گران نور ویژه بانوان مبلغ شهرتهران" راه کارهای ارتقاء اثر بخشی بانوان مبلغ در زمینه ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی" را رقم زنند؛ به این امید که بستری برای داد و ستد مبتنی بر تجربه و دانش تبلیغ و شیوه های اثر بخشی آن در میان بانوان مبلغ و اندیشمندان مسلمان فراهم آورد.
ثبت نام ادامه مطلب...